เกี่ยวกับเรา

BKKThesis.com เกิดจากการรวมกลุ่มนักวิชาการ นักวิจัย กว่า 10 คน ประสบการณ์กว่า 10 ปี มาให้คำแนะนำปรึกษาและช่วยเหลืองานวิจัย งานวิทยานิพนธ์ หรืองานวิจัยรายสาขา โดยเน้นงานวิจัยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในระดับท้องถิ่่นและระดับประเทศ โดยจะได้รับคำแนะนำ ปรึกษา และช่วยเหลืองานวิชาการ ตั้งแต่การนำเสนอเค้าโครงงานวิจัย Research Proposal  และให้สามารถดำเนินการวิจัยได้อย่างครบถ้วนตามระเบียบวิธีการวิจัยที่ถูกต้อง การบริการของเรา คือ

- รับปรึกษา ช่วยเหลือ การรับทำวิทยานิพนธ์ รับทําสารนิพนธ์ รับทำ IS รับทําค้นคว้าอิสระ รับทำภาคนิพนธ์ รับทำปัญหาพิเศษ เป็นต้น

- รับปรึกษา ดูแลงานวิจัย บทความวิชาการ รายงานทางวิชาการ  รายงานการประชุมทางวิชาการ รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ปัญหาพิเศษ จ้างทำวิจัย

- รับปรึกษา ให้คำแนะนำเกี่ยวกับ รับเขียนแผนการตลาด รับทำแผนธุรกิจ วิเคราะห์โครงการ และดำเนินการเรื่องการขอเงินกู้แบงค์

- รับปรึกษา ดูแล งานวิจัย ทั้งในงานวิจัยเชิงปริมาณและงานวิจัยเชิงคุณภาพ ในระดับ ตั้งแค่ ปริญญาตรี ปริญญาโท

BKKThesis.com หวังอย่างยิ่งว่า “งานวิจัยที่ท่านใช้บริการ จะเกิดประโยชน์สุงสุด”

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Tel.087-331-9914

Email : BKKThesis@hotmail.com


Comments are closed.