รับวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอผลงาน

รับประมวลผล รับวิเคราะห์ข้อมูล และรับทำ SPSS หรือโปรแกรมทางสถิติต่างๆ เช่น Minitab,Stata,Eview ,Lisrel เป็นต้น

รับแปรผลข้อมูลและสรุปผล ไม่ว่าจะเป็นสถิติพื้นฐานหรือสถิติขั้นสูง  เช่น Mean, Sd., Chi–square,วิเคราะห์สัมประสิทธิสหสัมพันธ์ (correlation)และการวิเคราะห์ความถดถอย(Regression) , t-test,F-test ANOVA, MANOVA, Regression, Experimental Research, Time Series หรือการทดสอบสมมติฐานต่าง ๆ หรือวิเคราะห์ทางเทคนิค จำแนกกลุ่ม ด้วยหลักสถิติ Discriminant Analysis และ Cluster Analysis หรือรับวิเคราะห์ข้อมูลที่มีการวัดซ้ำ(Repeated Measures)การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis) การวิเคราะห์ความเที่ยงตรง (Reliability Analysis) การพยากรณ์ เช่น Exponential – Classical Decomposition เป็นต้น

Comments are closed.