รับทำวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์

รับทำวิทยานิพนธ์และรับทําสารนิพนธ์ (Dissertation & Thesis)

- รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์  รับทำภาคนิพนธ์ รับทํา IS รับทําค้นคว้าอิสระ รับทำปัญหาพิเศา โดยรับทำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทางทีมงานทำได้ทั้งงานวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยเริ่มดูแลหรือปรึกษางานวิจัยตั้งแต่การเสนอโครงเรื่อง รับทำวิทยานิพนธ์โดยมุ่งเน้น วางกรอบแนวทางการศึกษาหรือ Conceptual Framework  โดยคำนึงถึงทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง (Literal Review) ให้ใช้การดำเนินการตามขั้นตอนตามระเบียบของมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ ให้ถูกต้องเหมาะสมกับงานวิจัย

รับเขียนบทความและรับทํารายงาน (Writing Article)

- รับเขียนบทความวิชาการ รับเขียนรายงาน รับทำรายงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยการเขียนบทความจะเน้นการอ่านสังเคราะห์และวิเคราะห์งานตามหัวข้อที่ระบุไว้ หรือการเขียนบทความวิชาการ ในวิชา Coursework ต่างๆ หรือ เป็น Term paper ที่ทางมหาวิทยาลัยรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน ทีให้รีบดำเนินการ ทางเราจะทำการเขียนบทความด้วยการเขียนเนื้อหาที่เน้นความเข้าใจ อ่านง่าย และสามารถสรุปบทความ เนื้อหา สาระประเด็นต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมในระดับ ปริญญาตรีและ ปริญญาโท การเขียนมุ่งเน้นหลักการอ้างอิง(reference) ได้ถูกต้องและครบถ้วนในงานวิจัย

รับทำวิจัย รับทำภาคนิพนธ์ รับทําปัญหาพิเศษและรับทำค้นคว้าอิสระ (รับทำ Thesis,รับทํา Dissertation หรือรับทำ Assignment)

รับทําวิจัยทุกสาขา รับทําวิจัยเชิงคุณภาพและงานวิจัยเชิงปริมาณ รับทําภาคนิพนธ์ รับทำปัญหาพิเศษ หรือ รับทำ IS สำหรับนักศึกษาที่ต้องการงานวิจัยที่ศึกษาด้วยตัวเอง แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร โดยรับทำในประเด็นที่สนใจเพื่อง่ายต่อการเข้าใจและแก้ปัญหางานวิจัยในการรับทำวิจัยได้อย่างถูกต้อง ซึ่งตามหลักสูตรในประเทศไทยมักมุ่งเน้นงานวิจัยที่ให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นของผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ ส่วนการรับทำ Thesis ,รับทำ IS และรับทํา Dissertation เป็นการวิจัยที่อาจมีขึ้นในต่างประเทศ ที่นักศึกษาไทยได้ไปเรียนต่างประเทศ เช่น U.K ,AUS,N.Z. หรือ USA ซึ่งปัญหาที่มักพบเจอคือ ไม่มีเวลาหรือไม่สามารถหาแหล่งงานวิจัยได้อย่างสมบูรณ์ หรือการรับทำ Assignment ในต่างประเทศ ก็มักเกิดขึ้นบ่อยๆเสมอ

Comments are closed.