รับสำรวจข้อมูลและคีย์ข้อมูล

รับทำสำรวจข้อมูลและคีย์ข้อมูล (Survey Research and Data Entry)

- รับทำดำเนินการในการสำรวจข้อมูลโดยทีมงานทางการตลาด รับทำแบบสอบถาม รับทํา Focus group รับทดสอบผลิตภัณฑ์ หรือ การบริการ รับสาธิตสินค้า หรือ การ Drive Test Product แบบต่างๆ รับสัมภาณ์ทั้งแบบเชิงลึก และสัมภาษณ์เป็นกลุ่ม เก็บข้อมูลภาคสนาม ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ รับจัดเก็บแบบสอบถาม ทั้งหน่วยงาน รัฐและเอกชน ดำเนินการได้มากกว่า 10,000 ชุด รับสำรวจวิจัยทั้งในและต่างจังหวัด และรับทดลองชิมสินค้า  mystery shopping providers and tests โดยสามารถดำเนินการอย่างเป็นระบบ ถูกหลักการวิจัยที่ต้องอาศัยความแม่นยำ และการเก็บข้อมูลแต่ละครั้ง จะนับจำนวนที่เก็บได้ นับผลที่ได้รับให้ถูกต้องตามกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการจัดเก็บให้สมบูรณ์

  

- รับคีย์ข้อมูล ลงข้อมูลทางสถิติ เช่น การคียืข้อมูลตามรหัส หรือ Coding ตามลักษณะของข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บ รับรันหรือทดสอบข้อมูล รับคีย์ข้อมูลตามแบบสอบถาม (Questionaire) หรือ ข้อมูลสำมะโนครัว ข้อมูลฐานประชากร หรือข้อมูลประวัติการดำเนินการ โดยการรับจ้างคีย์ที่ถูกต้อง ครบถ้วน มีเครื่องและบุคลากรพร้อมให้ดำเนินการ

 

Comments are closed.