รับทำแผนการตลาดและรับเขียนแผนธุรกิจ

รับทำแผนการตลาดและรับเขียนแผนธุรกิจ(รับทํา Business Plan & Marketing Plan)

- รับทําแผนการตลาด รับทำวิจัยตลาด (Marketing Research) หรือการสำรวจข้อมูลผุ้บริโภค ร้านค้า สรรพสินค้า รับทำ สำรวจวิจัยภาคสนาม (Research Survey) รับปรเมินและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Analysis & Feasibility) หรือรับสร้างแบรนด์ (Brand awareness ,Brand royalty ) หรือการศึกษาภาพลักษณ์ของตราสินค้า คุณค่าตราสินค้า (Brand Indentity & Brand Equity) โดยมุุ่งเน้นงานวิจัยเข้าถึงเป้าหมายผู้บริโภคเป็นรายสินค้าหรือบริการ รวมถึงการวิเคราะห์ทางการเงิน (Financial Statement) เพื่อสามารถนำไปต่อยอดเชิงธุรกิจได้ และรับศึกษาและรับวิจัยพฤติกรรม ทัศนคติ และความพึงพอใจของลูกค้า ในการให้บริการต่างๆ รับวิจัยผู้บริโภคตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งกำหนดกลยุทธ์ในการทำตลาดให้ประสบความสำเร็จ เช่น Five Force model ,SWOT,STP หรือ อื่นๆ เพื่อให้สามารถรู้จุดอ่อนหรือจุดแข่งในการประเมินนำเข้าหรือส่งออกสินค้า

รับทำแผนธุรกิจหรือรับเขียนแผนธุรกิจ (Writting Business Plan )

- รับเขียนแผนธุรกิจและรับทําแผนธุรกิจ สำหรับสถานประกอบการหรือรัฐวิสาหกิจที่ต้องการนำเสนอเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทให้หุ้นส่วนหรือในการยื่นกู้แบงค์ โดยเราจะทำการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานในการนำเสนอผลงานและการดำเนินการเป็นขั้นตอน ตั้งแต่การวิเคราะห์ความเป็นไปในการลงทุน (Investment) หรือศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินกิจการ โดยศึกษาตั้งแต่การริเริ่มโครงการ การดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร การประมาณการแข่บขันในตลาด ซึ่งจะเน้นข้อมูลที่เป็นจริงและเชื่อถือได้ในการหาข้อมูล และนำผลที่ได้มาศึกษาถึงแนวโน้วธุรกิจในอนาคต และรับเขียนแผนธุรกิจสำหรับการแข่งขัน หรืองานนักศึกษาที่ต้องการความถูกต้องรวดเร็ว เชื่อถือได้ เพื่อให้แผนธุรกิจสามารถไปดำเนินการได้อย่างแท้จริง รับทำแผนธุรกิจทั้งมหาลัยรัฐและเอกชน และรับทำได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

Comments are closed.